Eetun hallitusohjelmatavoitteet 2023

EETU ry:n ehdotukset kirjauksiksi hallitusohjelmaan 2023
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry kehottaa eduskuntavaalien jälkeistä hallitusta ottamaan eläkeläisväestön
vahvasti mukaan oikeudenmukaisen ja ikäystävällisen yhteiskunnan rakentamiseen. Tähän päästään
parantamalla eläkeläisten toimeentuloa ja palveluita, lisäämällä osallisuutta ja estämällä syrjäytymistä.
Esitämme uuden hallituksen hallitusohjelman sisältöön seuraavia asioita:
Eläkeläisköyhyys
Vuoden 2021 lopussa köyhyysrajan alapuolella eli 226 000 eläkeläistä (15,8 %). Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä
eli 248 000 eläkeläistä (17,3 %). Sosioekonomisista ryhmistä pienituloisia on eniten eläkeläisten ryhmässä.
1. Toteutetaan eläkkeiden indeksikorotukset täysimääräisesti ja korkean inflaation aikana puolivuosittain
2. Korotetaan kansan- ja takuueläkkeitä tasokorotuksella. Pelkkä takuueläkkeen korottaminen ei ole
riittävä toimenpide eläkeläisköyhyyden torjumiseksi. Se myös heikentää työteon kannustavuutta
erityisesti matalapalkka-aloilla.
3. Pienen työeläkkeen saajien asemaa parannetaan lieventämällä kansaneläkkeen ja työeläkkeiden
yhteensovittamista 50 prosentista 40 prosenttiin. Tämä myös parantaa työnteon kannustavuutta.
(kansaneläkelaki 20§)
4. Kohtuullistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden maksutaakkaa yhdistämällä maksukatot.
Palvelu-, matka-, ja lääkemaksukatot tulee yhdistää yhdeksi maksukatoksi, jonka tason tulee olla
korkeintaan kuukaudessa maksettavan takuueläkkeen suuruinen.
Eläkeläisten osallisuus
EETUn Huomisen kynnyksellä -kyselyn (Kantar 2022) mukaan 71 prosenttia 55–84-vuotiaista suomalaisista on
sitä mieltä, että yhteiskunnassa on paljon ikään perustuvaa syrjintää. Ikääntyneen väestön osallisuus ja
syrjinnän ja syrjäytymisen estäminen tukevat yhteiskunnan ja talouden suotuisaa kehitystä.
1. Ikäsyrjintään puututaan kansallisella lainsäädännöllä ja myös kansainvälistä säädöspohjaa
vahvistamalla. Lainvalmistelussa ja päätöksenteossa velvoitetaan ikävaikutusten arviointiin.
2. Kaikille sitä tarvitseville tarjotaan mahdollisuus ei-digitaalisiin henkilökohtaisiin palveluihin.
Tarvitsemme lain, joka velvoittaa kunnat järjestämään ja koordinoimaan digipalveluiden opastusta ja
neuvontaa sekä asiointikanavan digitaidottomille.
3. Eläkeläisten työssäkäyntiin kannustetaan sitä haluaville. Selvitetään mahdollisuus eriyttää eläketulon
ja sitä täydentävän palkkatulon verotus toisistaan. Eläkkeen rinnalla tehdyn palkkatyön verotuksen
tulee olla kannustavaa.
Oikeudenmukainen vihreä siirtymä
Ikääntyneille on annettava mahdollisuus osallistua siirtymään kestävään yhteiskuntaan. EETUn Huomisen
kynnyksellä -kyselyn mukaan 45 prosenttia iäkkäistä haluaa muuttaa elintapojaan ilmaston kannalta kestäviksi.
1. Tuetaan ikääntyneiden asuntojen kunnostamista esteettömiksi ja energiatehokkaiksi. Suuri joukko
eläkeläisiä asuu omakotitaloissa, joiden lämmitysmuodoksi on vuosikymmenten kuluessa valittu mm.

Asiakirjan nimi nro 2

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat
Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.
Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on 300 000. Vuonna 2023 puheenjohtajajärjestö on Eläkeliitto ry.
turve- ja öljylämmitys. Tarvitaan lämmitysjärjestelmästä riippumaton taloudellinen tuki, joka
mahdollistaa myös pienituloisten eläkeläisten energiaremontit.
2. Verotuksen kotitalousvähennyksen rinnalle luodaan pienituloisille vastaavan suuruinen
kotitalousavustus.
3. Lisätään joukkoliikenteen tukea. Joukkoliikenne on ympäristöystävällistä, tukee iäkkäiden
yhdenvertaisuutta, kotona asumista ja palveluiden saavutettavuutta.
Varmistetaan sote-henkilöstön riittävyys
Vanhuspalveluihin tarvitaan satojen miljoonien lisäresurssi sekä ympärivuorokautiseen hoivaan että
kotihoitoon.
1. Lisätään alan houkuttelevuutta työoloja ja palkkoja parantamalla. Palautetaan toisen asteen opintoihin
soveltuvuuskokeet, joilla varmistetaan alalle hakeutuvien opiskelijoiden soveltuvuus ja motivaatio
vaativalle hoiva-alalle. Tehdään opiskeluun kuuluvasta työharjoittelusta palkallista.
2. Vahvistetaan perusterveydenhuollon henkilöresursseja. Ennakoiva ja oikea-aikainen hoito vapauttaa
erikoisairaanhoidon kapasiteettia. Hoidon jatkuvuus on varmistettava omalääkäri-järjestelmällä, joka
tukee parhaiten ikääntyneiden asukkaiden terveyden ja toimintakyvyn edistämistä.
3. Hyödynnetään oppisopimusmallin mahdollisuuksia erityisesti lähihoitajien ja hoiva-apulaisten  koulutuksessa.